bokee.net

物流/运输工作者博客

正文 更多文章

越南各省市名称中越文对照表

  随着中国于越南经济贸易的深入发展、为方便各企业贸易往来、为贵企业创造更多的经济效益、节省成本、节省时间、于20077月24号隆重推出、安全快捷的越南货物运输通道、承蒙各位经理、老板的大力支持与合作,我开发中心将负责为您办理正常的通关手续,保价运输,提供陆路 铁路   海运 空运等运输我们的服务宗旨是:安全、快捷、准确

·                            越南各省和省城及直辖市名称中越文对照表
·                             
系人:周军   手机:13712678995    QQ:308770014    skype:asus8886
越南:0084-1293869983 李先生
 

序号
中文名称
区号
越文名称
 
序号
中文名称
区号
越文名称
1
安江省
076
Tinh An Giang
33
隆安省
072
Tinh Long An
2
马地-头顿省
064
Tinh Bà Ria -Vũng Tài
34
南定省
0350
Tinh Nam Dinh
头顿市
TP. Vũng Tàu
35
义安省
038
Tinh Nghê An
3
薄辽省
0781
Tinh Bac Liêu
荣市
TP.Vinh
4
北件省
0281
Tinh Bac Can
36
宁平省
030
Tinh Ninh Binh
5
北江省
0240
Tinh Bǎc Giang
37
宁顺省
068
Tinh Ninh Thuân
北江市
TP. Bǎc Ninh
38
富寿省
0210
Tinh Phú Tho
6
北宁省
0241
Tinh Bǎc Ninh
越池市
 
TP. Viêt Trì
北宁市
TP. Bǎc Ninh
39
富安省
057
Tinh phú Yên
7
??
075
Tinh Bên Tre
40
广平省
052
Tinh Quång Bình
8
平阳市
0650
Tinh Binh Duong
41
广南省
0510
Tinh Quång Nam
9
平定省
0560
Tinh Binh Dinh
42
广义省
055
Tinh Quång Ngãi
10
平顺省
062
Tinh Binh Thuân
43
广宁省
033
Tinh Quång Ninh
11
平福省
0651
Tinh Binh Phuóc
44
广治省
053
Tinh Quång Tri
12
高平省
026
Tinh Cao Bǎng
45
朔庄省
079
Tinh Sóc Trǎng
13
芹苴省
071
Ting Cân Tho
46
山罗省
022
Tinh Son La
芹苴市
TP. Cân Tho
47
西宁省
066
Tinh Tây Ninh
14
金瓯省
0780
Tinh Cà Mau
48
太平省
036
Tinh Thái Bình
15
得乐省
050
Tinh Dǎc Lǎc
49
太原省
0280
Tinh Thái Nguyên
16
同奈省
061
Tinh Dông Nai
50
清化省
037
Tinh Thanh Hóa
边和市
TP. Biên Hòa
51
承天-顺化省
054
Tinh Thua Thien_Hu
17
同塔市
067
Tinh Dông Tháp
顺化省
TP. Huê
18
嘉莱省
059
Tinh Gia Lai
52
前江省
073
Tinh Tiên Gaing
19
河江省
019
Tinh Hà Giang
美菥市
TP. My Tho
20
河南省
0351
Tinh Hà Nam
53
茶荣省
074
Tinh Trà Vinh
21
河西省
034
Tinh Hà Tây
54
宣光省
027
Tinh Tuyên Quang
22
河静省
039
Tinh Hà Tinh
55
永隆省
070
Tinh Vinh Long
23
海洋省
0320
Tinh Håi Duong
56
永福省
0211
Tinh Vinh Phuc
24
兴安省
0321
Tinh Hung Yen
57
安沛省
029
Tinh Yên Bãi
25
和平省
018
Tinh Hòa Binh
58
得农省
 
Tinh Dǎc Nông
26
庆和省
058
Tinh Khánh Hòa
58
奠边省
 
Tinh Diên Biên
芽庄市
TP.Nha Trang
奠边府市
 
TP. Diên Biên Phü
27
坚江省
077
Tinh Kiên Giang
 
直辖市
28
昆嵩省
060
Tinh Kon Tum
1
河内省
04
TP. Ha Nôi
29
莱州省
023
Tinh Lai Châu
2
胡志明市
08
TP.Hô Chí Minh
30
谅山省
025
Tinh Lang Son
3
岘港市
0511
TP. Dà Nǎng
31
老街省
020
Tinh Lao Cai
4
海防市
031
TP. Håi Phòng
32
林同省
063
Tinh Lâm Dông
 
 
 
 
大叻市
TP.Dà Lat
 
 
 
 

 
分享到:

上一篇:越南专线,越南物流,越南货运

下一篇:

评论 (0条) 发表评论

抢沙发,第一个发表评论
验证码